Đội ngũ

Trưởng phòng thiết kế:

Bùi Viết Minh Thái

“Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên”

minh thai

 

nguyen thi linh

Trưởng phòng hành chính kế toán:

Nguyễn Thị Linh

“Tình yêu với công việc làm cho nó nhẹ nhàng hơn.”