Ban Quản Trị

CEO

MR LÊ ĐÌNH TÙNG

Trợ Lý CEO

Mrs HỒ THỊ NHƯ NGỌC

Giám Đốc Tài Chính

Mrs NGUYỄN THỊ LINH

Trưởng phòng kiểm soát Hợp Đồng - Thanh Toán

Mr TRƯƠNG QUỐC HƯNG

Trưởng phòng triển khai 2D

Mr TRẦN PHONG PHI

Trưởng phòng dự toán

Mr TÔN ĐỨC HUỲNH

Quản lý dự án

Mr TRẦN VĂN DŨNG